آیا کفش های ورزشی لژدار کارایی لازم را دارند

آیا کفش‌های ورزشی لژدار کارایی لازم را دارند؟

مطالعات  انجام شده در انگلیس روی کفش‌های لژدار نشان می‌دهد با این که این گروه از  کفش‌ها به عنوان کفش‌های ورزشی به فروش می‌رسد، اما درواقع نباید برای  ورزش و به ویژه دویدن از آن‌ها استفاده شود.