اکسیری شفابخش به نام روغن سیاه دانه

اکسیری شفابخش به نام روغن سیاه دانه

اضافه کردن سیاه‌دانه به غذا‌ها نه تنها باعث خوش‌طعم و عطر شدن آن‌ها می‌شود،  بلکه روغنی که از این دانه‌های جادویی استخراج می‌شود می‌تواند موجب نابودی  چندین بیماری شود.