با مصرف آجیل با حملات قلبی کشنده مبارزه کنید

با مصرف آجیل با حملات قلبی کشنده مبارزه کنید

دکتر نوشین محمدی‌فر می‌گوید: مصرف آجیل به میزان دست کم دو بار در هفته با کاهش ۱۷ درصدی مرگ ناشی از بیماری‌های قلبی، عروقی ارتباط دارد.