تاثیر سیر و شوید بر باکتری های دوغ

تاثیر سیر و شوید بر باکتری‌های دوغ

نتایج  بررسی‌های پژوهشگران نشان می‌دهد افزودن عصاره شوید و سیر به دوغ به‌طور  معنی‌داری شمارش کلی باکتریایی و شمارش کپک و مخمر را در دوغ کاهش می‌دهد.