سیر تا پیاز خودرو های هیدروژنی

سیر تا پیاز خودرو‌های هیدروژنی/ سوخت جدیدی که وارد صنعت خودرو خواهد شد

ترکیب هیدروژن و اکسیژن می‌تواند جایگزین مناسبی برای سوخت‌های فسیلی باشد.