فرق بین عطر

فرق بین عطر، ادو پرفوم، ادو تویلت و ادو کلن در چیست؟

فرق  این محصولات تنها در میزان غلظت عصاره روغنی سازنده بوهای مختلف است.  بدیهی است هر قدر غلظت عصاره روغنی در یک بو بیشتر باشد، ماندگاری اش بیشتر  خواهد بود.