نفس های آخر تسلا

نفس های آخر تسلا

 چرا تسلا روز به روز به پایان حیات خود نزدیک می شود؟