10 کشور جهان که در تنبلی رکورد زدند

۱۰ کشور جهان که در تنبلی رکورد زدند!

یک مجله آمریکایی نتایج پژوهشی طولانی پیرامون تنبلی را در بیش از ۲۲ کشور جهان را اعلام کرد.